Tuesday, August 23, 2005

�αλ� ���η �ιλα�άκι!

�α Ρ��ηθ� καλ� ���η ��ο�� �ίλο�� μο� �ο�� Πολ�νο�� α���Ρ �ο� ��Ρ�α��ί΢ον�αι �ο 3-1 �ο� ����ο� αγ�να. � �ιλα�άκο� μο� o DeDe �ανα�ικ�� ο�αδ�� �η� Wisla θα δ��Ρι α���Ρ �ο �α��ν ��ον αγ�να �η� αγα�ημένη� �ο� ομάδα�, Ρλ�ί΢ον�α� να �ανηγ��ί�Ρι �ην ���κ�ι�� �η� για ����η �ο�ά ��ο�� ομίλο�� �ο� Champions League. Σο� Ρ��ομαι καλ� ���η λοι��ν �ιλα�άκι και καλ� ��οι�ημα�ικ� �Ρ΢�ν!!!

www.netbet.gr

Saturday, August 20, 2005

�ο ��έ�μ�ι!!!

Σ�ι� 28 ��γο���ο� διΡξάγΡ�Ρ ο ����ο� μΡγάλο� αγ�να� �η� ��ονιά�! Παναθηνα�κ�� - �λ�μ�ιακ��! �ο ��έ�μ�ι!!! Π�ά�ινο Ρναν�ί�ν ��κκινο�, ��ι��λλι Ρναν�ί�ν �α�νο��Ρ�ανομένο�. �ι Ρίναι α��� �ο� μα� ��ΡλλένΡι μΡ α��ο�� �ο�� αγ�νΡ�? �ια�ί �ο�� �Ρ�ιμένο�μΡ ���ο και��? �Ρν Ρίναι Ρνα� α�λ�� αγ�να�... δΡν Ριναι α�λά Ρνα� αγ�να�, Ρνα Ρ��ά�ι��ο δ���ο.
� αγ�να� ξΡκινάΡι α�κΡ�έ� μέ�Ρ� ��ίν, ��΢����Ρι� ��ην δο�λΡιά, ��ι� κα�Ρ�έ�ιΡ�, �αν�ο�! �ναλ��Ρι� και κ�ι�ικ�, α�Ριλέ� για ��ν�ιβ� και ��ο��έ�Ρι� για �ολλά γκ�λ, ��οι��μα�α μΡ�αξ� �ίλ�ν και �΢�γο�!
�αθ�� ημέ�α �ο� αγ�να �λη�ιά΢Ρι ��ο κ�λ�ο μ�ένο�ν και οι Ρ�ημΡ�ίδΡ�. �ηλ��Ρι� ��ν �αικ��ν και ��ο�ονη��ν ανΡβά΢ο�ν �ην θΡ�μοκ�α�ία. � ανα΢��η�η για �α μαγικά �α��άκια γίνΡ�Ρ ακ�μα �ιο έν�ονη, ��ν�θο� �ο ���γ�αμμα �η� ��γκΡκ�ιμένη� ημέ�α� βγένΡι α�κΡ�ά Ρικο�ι�Ρ�ά��α ��ίν.
� ημέ�α �λέ�ν έ�Ρι ��ά�Ρι. � αγ�νία μα� για �ον αγ�να β���κΡ�Ρ ��ην κο������ �η� και δΡν μα� α��νΡι να κοιμηθο�μΡ μέ��ι α�γά. �α �ηλέ��να α��ί΢ο�ν α�ο ν��ί�, η Ρ�ιλογ� �η� �ανέλλα� και γΡνικα ��ν �ο���ν �ο� θα �ο�έ�ο�μΡ ��έ�Ρι να Ρίναι �ολ� ��ο�Ρκ�ικ�. �α ��έ�Ρι να Ρίναι άνΡ�α και ��ο�άν��ν γο��λίδικα. Σ�νάν�ι�η μΡ �α �ιλα�άκια α�κΡ�έ� ��Ρ� ��ιν �ην ένα�ξη �ο� αγ�να για κα�Ρδάκι � μ���Ρ�. � ��α �λη�ιά΢Ρι...
�α ΡνδΡ��μΡνα Ρίναι δ�ο:
�. �α έ�ο�μΡ �ά�Ρι Ρι�ι���ια και να ο�γαν�νο�μΡ �ην "α��βα��" μα� ��ο ����. �Ρ μη�ανάκια �ο�Ρία α�ο �ην �η�ι�ία� � �αν�Ρβο� ��ο λιμάνι για �ην άνοδο μΡ �ον �λΡκ��ικ�.
�. �α μην έ�ο�μΡ �ά�Ρι Ρι�ι���ια, ο���Ρ θα ��έ�Ρι να β�ο�μΡ μια μΡγάλη και άνΡ�η �ηλΡ��α�η για να δο�μΡ �ο μά��. �ανον�΢ο�μΡ λοι��ν �Ρ �οιο� �ο ��ί�ι � �Ρ �οι�ν ��νδΡ�μο � κα�Ρ�έ�ια θα κά��ο�μΡ. Σ�ν�θο� μΡ �αί και α�κΡ�έ� μ���Ρ�, δΡν θα ξΡ�ά�� Ρνα ν�έ�μ�ι �ο� Ρίδα α�ο �ο μέ�ο� �ο� Ρίμο�ν �αν�ά�ο�, �κα���� α�ο �ην ��η�Ρ�ία, ��ιαμΡ �ολ� ακλο�λ ΡκΡίνο �ο β�άδ�!!!
� ��α έ�Ρι ��ά�Ρι... Ρίμα��Ρ μέ�α ��ο γ��Ρδο και ��μμΡ�έ�ο�μΡ ��ον �αβαλέ μΡ �ο�� αν�ί�αλο�� ο�αδο��! ��για για �ι� μαμάδΡ� �ι� �Ρ�ιο�έ� και �ι� ομάδΡ�. �ια �ι� �ημαίΡ� και �α μά��α ���βα�α. � ���νο� έ�Ρι ��αμα���Ρι, η ��οθέ�μαν�η �ΡλΡί��Ρ και οι ομάδΡ� Ρίναι έ�οιμΡ� για �ην �έν��α, ��νά΢ο�μΡ μΡ �λη μα� �ην δ�ναμη! �ο �ά��� �ο� �Ρ�ιμέναμΡ ���ο και�� έ�Ρι ξΡκιν��Ρι.
�νάλογα μΡ �ην έκβα�η �ο� αγ�να κ�ίνΡ�Ρ η ���ικ� μα� διάθΡ�η για �ι� Ρ��μΡνΡ� μέ�Ρ�. �Ρ νίκη θα ��νΡ�ί�ο�μΡ ολοι �ο �ά���! ��αγο�δι και κα΢ο��α, ��έδια για �α κΡ�δη�μένα ��οι��μα�α και για �α �ηλέ��να �ο� ��έ�Ρι να γίνο�ν. �Ρ�ά �ον αγ�να Ρ�ιβάλΡ�Ρ έξοδο� και αλκο�λ, μο��ικο�λα και �λα Ρίναι μια �α�ά. Σ�ην �Ρ�ί����η ���α �ο� �ο α�ο�έλΡ�μα Ρίναι η ���α, ���Ρ �α ��άγμα�α δΡν Ρίναι και ���ο Ρ�κολα... �ι�θΡι� Ρνα κΡνο μέ�α �ο�, ��οδ�μένο� ί��� α�ο �ο�� �αίκ�Ρ� �η� ομάδα� �ο�, �λα �ο� ��αίνΡ! �α �ά� αμέ��� για ��νο � θα διαλέξΡι� Ρνα ����ο μ�α�άκι να �ίΡι� 2-3 �ο�ά να η�Ρμί�Ρι� και να �α� για ��νο α�γ��Ρ�α. Π�έ�Ρι να �ά�Ρι� α���α�η �ι� δ��κολΡ� ��ιγμέ� ��ν Ρ��μΡν�ν ημΡ��ν. �ο �Ρι���Ρ�ο Ρίναι ο�αν α�λά �Ρ κοι�άνΡ μΡ α��� �ο �αμογΡλάκι... καλ��Ρ�α να �ο� έ�ι�ναν μ�ινΡλίκια...


Tuesday, August 16, 2005

� �Ργάλη ��ι���ο��

�Ριά �α�, Ρλ�ί΢� να �Ρ�ά�α�Ρ καλά �ι� καλοκαι�ινέ� �α� διακο�έ� και αν δΡν �ι� έ�Ρ�Ρ �ΡλΡι��Ρι ακ�μα Ρ��ομαι �α καλ��Ρ�α! �Ρ�ά α�ο ένα διά��ημα ����ο�, Ρ�ι���έ�� δ��μ��Ρ�ο� και μΡ �ολλέ� ιδέΡ� για �ην ανά���ξη α��ο� �ο� δικ��ακο� ���ο�!
� Σ��λη μΡ �ο Top 10 �η� Ρβδομάδα� θα �α�αμ�νΡι. �α δ��ο�μΡ βά�η �Ρ �θηνο�ο�ινέ� ��ο�ά�Ρι� για έξοδο ��ην �θ�να αλλά και Ρκ���! ���� Ρ�ί�Ρι� και ��ο�ά�Ρι� για �θηνο�ο�ινο�� ��οο�ι�μο��!
�ν έ�Ρ�Ρ και Ρ�Ρί� κά�ι να ��ο�οίνΡ�Ρ μην δι��ά�Ρ�αι να Ρ�ικοιν�ν��Ρ�Ρ μα΢ί μο�! �να κοκ�Ρ�λ? Ρνα καλ� μαγα΢ί για κα�έ, �ο�� � �αγη��? �ία super ��ν�αγ� �ο� δοκιμά�α�Ρ? � μ���� �ο �ΡλΡ��αίο hitάκι �ο� ακο��α�Ρ? ����� ��ο�ιμά�Ρ Ρνα flashback ��α 80's?
Stay tuned....